بانك اطلاعات مربيان اسكيت

از كليه مربياني كه علاقه دارند در بانك اطلاعات مربيان اسكيت ثبت نام كنند دعوت ميشود از طريق لينك رو به رو به عضويت سايت در آمده و اطلاعات شناسنامه اي و تلفن همراه و ايميل خود را از طريق آدرس الكترونيكي info@javanpuya.ir ويا javanpuya@yahoo.com براي ثبت نام در بانك اطلاعات اسكيت بازان ارسال نمايند كليه اعضا و ثبت نام كنندگان در بانك هاي اطلاعاتي از امكانات آتي موسسه استفاده خواهند نمود.براي عضويت در سايت از طريق لينك عضويت در سايت بالاي صفحه يا از طريق لينك رو به رو اقدام نمايند . عضويت در سايت