آموزش از طريق مدارس

طرح آموزش اسكيت دانش آموزان از طريق مدارس به زودي جهت استفاده روي سايت قرار خواهد گرفت.